" در قلب شما "
info@AsanCanada.ir
021-91030823
تماس با ما

اطلاعات همسر فرم شماره 2

  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
دین و مذهب را بنویسید. دین و مذهب را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
ملیت را بنویسید. ملیت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
خدمت نظام وظیفه را انتخاب کنید.
استان و شهر محل تولد را بنویسید. استان و شهر محل تولد را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
تصویر آخرین مدرک تحصیلی را انتخاب کنید.
تصویر تائیدیه تحصیلی را انتخاب کنید.
ترجمه رزومه شغلی را انتخاب کنید.
سابقه تامین اجتماعی را انتخاب کنید.
ترجمه سابقه تامین اجتماعی را انتخاب کنید.
مشاغل مورد نظر همسر را بنویسید. مشاغل مورد نظر همسر را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
تصویر مدرک زبان انگلیسی را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
تصویر مدرک زبان فرانسه را انتخاب کنید.
سوابق سفرهای خارجی را بنویسید. سوابق سفرهای خارجی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
تصویر سابقه تحصیلی کانادایی را انتخاب کنید.
خویشاوندان ، دوستان و آشنایان با جزئیات را بنویسید. خویشاوندان ، دوستان و آشنایان با جزئیات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
تصویر گواهی سوء پیشینه را انتخاب کنید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...