مهمترین این عوامل می تواند تلاش های IRCC برای کاهش حجم درخواست های مهاجرتی کشور باشد که تنها شش ماه پیش (15 تا 17 ژوئیه 2022) حدود 2.67 میلیون نفر بود. بر اساس آخرین داده های ارائه شده توسط IRCC، میزان عقب ماندگی به 2.2 میلیون (از 2 دسامبر 2022) کاهش یافته است.

توجه: بین آگوست و دسامبر 2022، IRCC کل عقب ماندگی خود را نزدیک به نیم میلیون درخواست کاهش داد و تقریباً دوبرابر تعداد درخواست‌های بین آگوست و دسامبر سال گذشته (2.5 میلیون) پردازش شد.

این تعداد نقطه عطف درخواست های پردازش شده در حالی است که کانادا نیز در مسیر شکستن یک رکورد ملی دیگر است، این بار برای ساکنان دائمی که در یک سال در این کشور پذیرفته می شوند. IRCC پس از فراتر رفتن از هدف پذیرش اقامت دائم (PR) در سال 2021 و استقبال از بیش از 401000 مقیم دائم در کانادا، با پذیرش 431000 مقیم دائم جدید تا پایان سال 2022 بار دیگر رکورد جدیدی را به ثبت رساند.

IRCC همچنین داده هایی را منتشر کرده است که برخی از جزئیات را در مورد اینکه کدام دسته های مهاجرت بیشترین تعداد درخواست های پردازش شده را در سال جاری داشته اند را ارائه می دهد. آن تفکیک به شرح زیر است:

مقوله مهاجرت اقامت موقت بیشترین تعداد درخواست را در سال 2022 داشته است.

در سال جاری، کانادا نیز 700000 مجوز کار و 670000 مجوز تحصیلی را پردازش کرد.

در نهایت، شهروندی در کانادا بین آوریل و نوامبر 251000 نفر افزایش یافت.